Město Vlašim dostalo navrácené lesy v roce 1995 na základě zákona č. 172/1991 Sb. o navracení majetku obcím. Majetek byl pronajat lesnické společnosti Lesy Vlašim a.s. a jejím nástupnickým organizacím. Roku 2001 byla zastupiteli města Vlašim 
zřízena příspěvková organizace „Správa městských lesů Vlašim“, která začala obhospodařovat lesní majetek města o výměře cca 430 ha.  V letech 2004 - 2005 byl navrácen majetek tzv. „Družstva obcí“, ve kterém mělo město Vlašim největší podíl a tudíž bylo dohodnuto se všemi zúčastněnými obcemi, že veškerý lesní majetek připadne pod Správu městských lesů Vlašim. Na konci roku 2005 byla městem Vlašim zřízena dceřiná společnost Vlašimské městské lesy s.r.o. a veškerý lesní majetek města i podíl v družstvu obcí, byl této společnosti pronajat. To samé učinily i ostatní obce bývalého družstva obcí a pronajaly společnosti tento majetek. Celková výměra majetku činila cca 740 ha. V roce 2013 požádala obec Tehov o převod jejího podílu do výlučného vlastnictví obce a tak se vyčlenila z tohoto svazku se souhlasem ostatních obcí a měst. Velikost obhospodařovaných pozemků se tak snížila na současných 720 ha lesní půdy.

Mapa pronajatých lesních pozemků ve správě Vlašimských městských lesů s.r.o.Cílem lesnické politiky a strategií společnosti je trvale udržitelné hospodaření ve svěřených lesích. To znamená co nejlepší využití veškerého přírodního potenciálu při pěstování a výchově lesních porostů, zajištění nepřetržitosti a vyváženosti produkčních i mimoprodukčních funkcí lesa.

Město Vlašim je stoprocentním vlastníkem společnosti, nejvyšším orgánem je valná hromada, kterou tvoří Rada města Vlašim, statutárním orgánem jsou dva jednatelé.

Společnost sídlí ve Vlašimi, předmětem činnosti je zajištění správy svěřeného lesního majetku a služby v rámci lesního hospodářství pro soukromé vlastníky i jiné subjekty.


 
Město Vlašim | Městské organizace

Vlašimské městské lesy s.r.o. © 2015 Všechna práva vyhrazena.